Browse Source

Updated Citation with final details and doi URL

Gonçal V. Garcés Díaz-Munío 1 month ago
parent
commit
3e9083424d
1 changed files with 7 additions and 6 deletions
  1. 7 6
      README.md

+ 7 - 6
README.md

@@ -62,18 +62,19 @@ the DCEP Digital Corpus of the European Parliament.
 
 CITATION
 --------
-Garcés Díaz-Munío, Gonçal V.; Silvestre-Cerdà, Joan Albert; Jorge, Javier; Giménez, Adrià; Iranzo-Sánchez, Javier; Baquero-Arnal, Pau; Roselló, Nahuel; Pérez-González-de-Martos, Alejandro; Civera, Jorge; Sanchis, Albert; Juan, Alfons. "Europarl-ASR: A Large Corpus of Parliamentary Debates for Streaming ASR Benchmarking and Speech Data Filtering/Verbatimization". In Proc. Interspeech 2021, Brno (Czech Republic), 2021 (in press).
+http://dx.doi.org/10.21437/Interspeech.2021-1905
+
+Garcés Díaz-Munío, Gonçal V.; Silvestre-Cerdà, Joan Albert; Jorge, Javier; Giménez, Adrià; Iranzo-Sánchez, Javier; Baquero-Arnal, Pau; Roselló, Nahuel; Pérez-González-de-Martos, Alejandro; Civera, Jorge; Sanchis, Albert; Juan, Alfons. "Europarl-ASR: A Large Corpus of Parliamentary Debates for Streaming ASR Benchmarking and Speech Data Filtering/Verbatimization". In Proc. Interspeech 2021, pp. 3695–3699, Brno (Czech Republic), 2021.
 
 ```
 @inproceedings{europarlasr2021,
-title = {Europarl-ASR: A Large Corpus of Parliamentary Debates for Streaming ASR Benchmarking and Speech Data Filtering/Verbatimization},
+title = {{Europarl-ASR: A Large Corpus of Parliamentary Debates for Streaming ASR Benchmarking and Speech Data Filtering/Verbatimization}},
 author = {Garcés Díaz-Munío, Gonçal V. and Silvestre-Cerdà, Joan Albert and Javier Jorge and Adrià Giménez and Javier Iranzo-Sánchez and Pau Baquero-Arnal and Nahuel Roselló and Alejandro Pérez-González-de-Martos and Jorge Civera and Albert Sanchis and Alfons Juan},
 booktitle = {Proc. Interspeech 2021},
+pages={3695--3699},
 address = {Brno (Czech Republic)},
-year = {2021},
-keywords = {Automatic Speech Recognition, speech corpus, speech data filtering, speech data verbatimization},
-abstract = {[EN] We introduce Europarl-ASR, a large speech and text corpus of parliamentary debates including 1300 hours of transcribed speeches and 70 million tokens of text in English extracted from European Parliament sessions. The training set is labelled with the Parliament’s non-fully-verbatim official transcripts, time-aligned. As verbatimness is critical for acoustic model training, we also provide automatically noise-filtered and automatically verbatimized transcripts of all speeches based on speech data filtering and verbatimization techniques. Additionally, 18 hours of transcribed speeches were manually verbatimized to build reliable speaker-dependent and speaker-independent development/test sets for streaming ASR benchmarking. The availability of manual non-verbatim and verbatim transcripts for dev/test speeches makes this corpus useful for the assessment of automatic filtering and verbatimization techniques. This paper describes the corpus and its creation, and provides off-line and streaming ASR baselines for both the speaker-dependent and speaker-independent tasks using the three training transcription sets. The corpus is publicly released under an open licence.
-[CA] "Europarl-ASR: Un extens corpus parlamentari de referència per a reconeixement de la parla i filtratge/literalització de transcripcions": Presentem Europarl-ASR, un extens corpus de veu i text de debats parlamentaris amb 1300 hores d'intervencions transcrites i 70 milions de paraules de text en anglés extrets de sessions del Parlament Europeu. Les transcripcions oficials del Parlament Europeu, no literals, s'han sincronitzat per a tot el conjunt d'entrenament. Com que l'entrenament de models acústics requereix transcripcions com més literals millor, també s'han inclòs transcripcions filtrades i transcripcions literalitzades de totes les intervencions, basades en tècniques de filtratge i literalització automàtics. A més, s'han inclòs 18 hores de transcripcions literals revisades manualment per definir dos conjunts de validació i avaluació de referència per a reconeixement automàtic de la parla en temps real, amb oradors coneguts i amb oradors desconeguts. Pel fet de disposar de transcripcions literals i no literals, aquest corpus és també ideal per a l'anàlisi de tècniques de filtratge i de literalització. En aquest article, es descriu la creació del corpus i es proporcionen mesures de referència de reconeixement automàtic de la parla en temps real i en diferit, amb oradors coneguts i amb oradors desconeguts, usant els tres conjunts de transcripcions d'entrenament. El corpus es fa públic amb una llicència oberta.}
+year = 2021,
+doi={10.21437/Interspeech.2021-1905}
 }
 ```